Beleid

Doelstelling
aHet bevorderen, ondersteunen en verschaffen van activiteiten en faciliteiten die bijdragen aan het vastleggen van het levensverhaal van ouderen in verzorgingshuizen;
b. Het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting en/of andersoortige activiteiten waaraan de doelgroep behoefte heeft;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken binnen de grenzen van het recht, met dien verstande dat zij zich bewust is van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Ook ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun inspanningen.

Op 19 april heeft het bestuur van de stichting het besluit genomen, de stichting  op te heffen. In de notulen van de laatste vergadering leest u meer over ons besluit.

 Graag bedanken wij een ieder voor zijn of haar betrokkenheid en inzet. 

       

   Project plan 2021-2022docx

                            Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

                 Artikel voor de Stroinkslander

2021 Balans en resultatenrekening

                                  Notulen bestuursvergadering 19 april 2022